موسسه کاریابی و مشاور شغلی مهرکار

اخبار سايت

کسی که تنبلی کند در رسیدن به آرزویش ناکام می ماند
انسان بایدتمام همت خودرا در راه کارش صرف کندتابتواند
به نیاز هایش و خواسته هایش ازطریق راه راست و حلال
برسد اما در این راه به کار گرفتن تمام همت خود نیز لازمه
و یکی از شرایط رسیدن به اهداف و خواسته های انسان
است و کار خیر که بر آن مداومت ورزی از کار خسته کننده
امیدوار کننده تر است و موفقیت بیشتری به همراه دارد

موسسه مهرکار سال 1392


هیچ پستی برای نمایش در سایت یافت نشد!