موسسه مشاور شغلی و کاریابی غیر دولتی مهرکار

اخبار سايت

کسی که تنبلی کند در رسیدن به آرزویش ناکام می ماند
انسان بایدتمام همت خودرا در راه کارش صرف کندتابتواند
به نیاز هایش و خواسته هایش ازطریق راه راست و حلال
برسد اما در این راه به کار گرفتن تمام همت خود نیز لازمه
و یکی از شرایط رسیدن به اهداف و خواسته های انسان
است و کار خیر که بر آن مداومت ورزی از کار خسته کننده
امیدوار کننده تر است و موفقیت بیشتری به همراه دارد

موسسه مهرکار سال 1392


نیازمندی های شغلیکد عنوان شغلی مدرک تحصیلی جنسیت
105 تراشکار ماهر و نیمه ماهر - آقا
112 کارگر ساده

دیپلم - زیر دیپلم

آقا
124 حسابداری لیسانس خانم